Oturma İzni

OTURMA İZNİ GENEL BİLGİLER
Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge ile Türkiye’ye giriş yapan yabancılara vize veya vize muafiyetleri süresince Türkiye’de bulunma imkânı tanınmıştır. Ancak, YUKK gereğince, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur. Yetkili merciler tarafından düzenlenen oturma izni belgesi yabancılara Türkiye’de belirli bir süre ve belirli bir yerde yaşama hakkı tanımakta olup kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz etmektedir.
OTURMA İZNİ BAŞVURU
Oturma izninin alınması için yapılacak olan başvurularda gerekli belgeler, oturma izninin çeşitlerine göre değişiklik göstermekte olup oturma izni çeşitleri ise ilgili kişinin Türkiye’de bulunma amacına ve bazen vize türüne göre belirlenmektedir.
OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ
1. Kısa Dönem Oturma İzni:
YUKK m.31/1'de, kısa dönem ikamet izni alma sebepleri düzenlenmiştir. Buna göre:
 • Türkiye'ye bilimsel araştırma amacıyla gelenler,
 • Türkiye'de taşınmaz malı bulunanlar,
 • Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracaklar,
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar,
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelenler,
 • Turizm amaçlı kalacak olanlar,
 • Kamu sağlığını tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olanlar,
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye'de kalması gerekenler,
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçecek olanlar,
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olanlar,
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye'de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olanlar,
 • Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayıp, 6 ay içinde müracaat edenler,
 • Türkiye'de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocukları,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
kısa dönem ikamet izni için başvurabilecektir.
2. Aile Oturma İzni:
Bu izni alabilecek yabancının aile statüsünde olması amaçlanmıştır. Aile ikamet izni YUKK'un "destekleyici" sıfatını verdiği kişiye bağlı olarak, destekleyicinin "aile üyeleri"ne verilmektedir. YUKK'a göre aile ikamet iznine başvurabilecek "aile üyeleri", destekleyicinin:
 • Yabancı eşi,
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuklarıdır.
YUKK'a göre aile ikamet izni bakımından "destekleyici" olabilecek kişiler ise:
 • Türk vatandaşları,
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu m.28 kapsamındaki mavi kartlı yabancılar,
 • Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi yabancılar
 • İkamet iznine sahip ve bu izinle en az bir (1) yıldır Türkiye'de kalan yabancılardır.
3. Öğrenci Oturma İzni:
Öğrenci İkamet İzni Türkiye'de bir yükseköğrenim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek olan yabancılara verilecek ikamet izni türüdür. Öğrenci ikamet izni kural olarak yükseköğrenim gören yabancıya verilmekle birlikte, bakım ve masrafları gerçek veya tüzel kişiler tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara da verilebilir.
4. Uzun Dönem Oturma İzni:
Kesintisiz en az sekiz (8) yıl Türkiye'de ikamet etmiş yabancı, uzun dönem ikamet izni alabilecektir. Bunun yanı sıra uzun dönem ikamet izni alabilmesi için yabancının:
 • Son üç (3) yıl içinde sosyal yardım almamış olması,
 • Kendisinin veya ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelirinin olması,
 • Geçerli sağlık sigortasının olması
 • Kamu düzeni veya güvenliği açısından tehdit oluşturmaması
 • gerekmektedir.
5. İnsani Oturma İzni:
YUKK'un 46.maddesine göre:
 • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
 • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye'ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye'den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
 • Haklarında sınır dışı etme kararı alınamayan yabancılara,
 • Sınır dışı edilme veya iltica ya da koruma kararlarına karşı yargı yoluna başvuran yabancılara,
 • Uluslararası koruma başvurusu sahibinin ilk iltica süresi veya güvenli bir üçüncü ülkeye gönderilmesi işlemlerinin devamında yabancıya,
 • Acil nedenlerden dolayı ve ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye girişine ve Türkiye'de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında bu yabancılara
 • Oğlan üstü durumlarda
 • insani ikamet izni verilebilecektir.
6. İnsan Ticareti Mağduru Oturma İzni:
İnsan ticaret mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle işbirliği yapıp yapmayacaklarına karar verilebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz (30) gün süreli olarak insan ticareti mağduru oturma izni verilebilir.
7. Yabancı Misyon Personeli ve Aile Bireylerinin Oturma İşlemleri

Detaylı bilgi ve hukuki destek hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.