Zezwolenie na pracę

ZEZWOLENIE NA PRACĘ - INFORMACJE OGÓLNE

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca jest zobowiązany do złożenia wniosku do Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych („Ministerstwo”) zgodnie z procedurami i zasadami określonymi zgodnie z Międzynarodowym Prawem Pracy nr 6735 (dalej: Ustawa UIK) i uzyskania zezwolenia na pracę dla danego cudzoziemca. W tym kontekście osoba ubiegająca która ubiega się o zezwolenie na pracę powinna pracować lub aktywnie pracować w Turcji, odbyć lub już odbyć szkolenie zawodowe u pracodawcy; jest usługodawcą transgranicznym przebywający w kraju w celu świadczenia usług czasowych; oraz osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zatrudnianie lub zatrudnianie cudzoziemców w Turcji - zezwolenie o pracę jest rozpatrywane w zakresie Międzynarodowego Prawa Pracy. W przypadku zatrudniania niezarejestrowanych cudzoziemców wbrew obowiązkowi określonym w Ustawie UIK, wobec pracodawcy będą zastosowane wysokie kary administracyjne. Ponadto praca i transakcje cudzoziemców zwolnionych z uzyskania zezwolenia na pracę odbywają się zgodnie z przepisami UIK. Turcja jest stroną umów dwustronnych lub wielostronnych, których postanowienia konwencji międzynarodowych są przestrzegane.

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Wnioski o pozwolenie na pracę można składać w kraju lub za granicą. Wnioski należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa na terenie kraju, natomiast wnioski zagraniczne składane za granicą należy dostarczyć do ambasady lub konsulatu Republiki Turcji w kraju, którego osoba aplikująca jest obywatelem lub w kraju gdzie znajduję się ambasada lub konsulat Republiki Turcji.

Wnioski na terenie kraju składane są drogą elektroniczną. Z tego powodu pracodawca lub jego prawny przedstawiciel musi wypełnić wniosek, uzyskując hasło do platformy e-devlet z PTT, a następnie w wyznaczonym terminie złożyć wymagane formularze i dokumenty w Ministerstwie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie rozważano możliwości samodzielnego ubiegania się przez cudzoziemca o zezwolenie na pracę bez pracodawcy.

Wymagane dokumenty do wniosków o pozwolenie na pracę różnią się w zależności od rodzaju zezwolenia na pracę.

RODZAJE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

W Ustawie UIK przewidziano pięć (5) rodzajów zezwoleń na pracę:

 • 1. Zezwolenie na pracę tymczasową
 • 2. Nieograniczone zezwolenie na pracę
 • 3. Niezależne zezwolenie na pracę
 • 4. Turkusowa karta
 • 5. Wyjątkowe zezwolenie na pracę

1. Zezwolenie na pracę tymczasową:

Okresowe zezwolenie na pracę jest udzielane na okres maksymalnie jednego (1) roku na pierwszy wniosek o podjęcie pracy na określonym stanowisku pracy lub przedsiębiorstwie należącym do określonego pracodawcy lub na tym samym stanowisku tego samego pracodawcy, na podstawie umowy o pracę cudzoziemca lub na czas wykonywania pracy. Z końcem jednego (1) roku, czas trwania zezwolenia na pracę może zostać przedłużony maksymalnie o dwa (2) lata w pierwszym wniosku o przedłużenie i do trzech (3) lat w kolejnych wnioskach o przedłużenie, aby móc pracować dla tego samego pracodawcy.

Podania o pracę u innego (nowego) pracodawcy są traktowane jako pierwszy wniosek, a pozwolenie na pracę może zostać wydane na maksymalnie jeden (1) rok.

2. Zezwolenie na pracę na czas nieokreślony:

Cudzoziemiec, który może uzyskać zezwolenie na pracę na czas nieokreślony:

 1. a) Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej nr 6458 (YUKK) oraz
 2. b) Cudzoziemiec, którzy co najmniej przez osiem (8) lat legalnie pracował w Turcji.
3. Niezależne zezwolenie na pracę:

Niezależne zezwolenie na pracę w Turcji, czyli niezależnie od tego, czy inne osoby są zatrudnione, czy też nie, takie zezwolenie jest jest przyznawane obcokrajowcom, którzy chcą pracować na swoje nazwisko i konto, czyli chcą prowadzić własną działalność gospodarczą.

W świetle Tureckiego Kodeksu Handlowego, obcokrajowiec, który obok prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zajmując stanowiska kierownicze w już utworzonej firmie tureckiej również może ubiegać się o niezależne pozwolenie o pracę.

Wolne zawody regulowane specjalnymi przepisami zezwalają na pracę cudzoziemcom, pod warunkiem spełnienia specjalnych warunków określonych w ustawach regulujących wykonywanie danego zawodu.

Turecki ustawodawca nie wymaga żadnego okresu na złożenie wniosku o niezależne zezwolenie na pracę. Niezależne pozwolenie na pracę jest udzielane na czas określony. Z drugiej strony nie jest określony czas maksymalny wydania wyżej określonego zezwolenia.

4. Turkusowa karta:

Zgodnie z art. 11 Ustawy UIK oraz w świetle postanowień dotyczących międzynarodowej polityki pracy; na podstawie poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wkładu naukowo-technicznego w działalność w Turcji lub inwestowanie w gospodarkę kraju i jego wpływ na zatrudnienie w Międzynarodowej Radzie Konsultacyjnej ds. Polityki Pracy, na tej podstawie turkusowa karta jest przyznawana cudzoziemcom, których wniosek został złożony i zaakceptowany zgodnie z procedurami i zasadami określonymi przez Ministerstwo.

Turkusowa karta jest wydawana pod warunkiem, że pierwsze trzy (3) lata pracy stanowią okres przejściowy. Ministerstwo może zażądać informacji i dokumentów dotyczących czynności wykonywanych przez pracodawcę lub cudzoziemca w okresie przejściowym.

Rejestracja na okres przejściowy karty turkusowej, która nie zostanie anulowana zgodnie z art. 15 Ustawy UIK w okresie przejściowym, zostaje cofnięta na wniosek cudzoziemca, a karta turkusowa wydawana jest na czas nieokreślony. Wniosek ten składa się od stu osiemdziesięciu (180) dni do końca okresu przejściowego, a w każdym przypadku przed upływem okresu przejściowego. Po upływie tego terminu wniosek o anulowanie rejestracji w okresie przejściowym zostaje odrzucony, a turkusowa karta traci ważność.

Zgodnie z przepisami ustawy, współmałżonek i dzieci cudzoziemca, który jest posiadaczem karty turkusowej i na którego utrzymaniu pozostają wyżej wymienione osoby, karta turkusowa zastępuje zezwolenie na pobyt dla wymienionych uprzednio osób.

Posiadacze karty turkusowej korzystają z uprawnień wynikających z zezwolenia na pracę na czas nieokreślony.

Przepisy dotyczące karty turkusowej mają zastosowanie do  wykwalifikowanych cudzoziemców, za których uważa się  osoby, które uzyskały uznanie w międzynarodowych środowiskach akademickich, osoby wyróżniające się w dziedzinie uznawanej za strategiczną dla Turcji w nauce, przemyśle i technologii, a także osoby, które wnoszą lub mają wnieść wkład w gospodarkę narodową Turcji w zakresie eksportu, zatrudnienia lub potencjału inwestycyjnego.

Przepisy dotyczące uzyskania karty turkusowej nie mają zastosowania do cudzoziemców objętych ochroną tymczasową.

5. Wyjątkowe zezwolenie na pracę:
Zgodnie z art. 16 Ustawy UIK cudzoziemcy, którym można wydać wyjątkowe zezwolenie na pracę poprzez dokonanie określonych wyjątków w zakresie procedury, zasady i czasu ubiegania się o zezwolenie na pracę to osoby, które:
 • Określane są jako wykwalifikowana siła robocza pod względem poziomu wykształcenia, wynagrodzenia, doświadczenia zawodowego, wkładu w naukę i technologię oraz podobnych cech,
 • Określane są jako inwestor wykwalifikowany pod względem wkładu w naukę i technologię, poziomu inwestycji lub eksportu, wielkości zatrudnienia, jakie będą zapewniać i podobnych cech,
 • Bycie zatrudnionym przy projekcie realizowanym w Turcji przez pracodawcę na określony czas,
 • Osoba posiadająca status posiadania korzeni tureckich określony przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Obywatel Tureckiej Republiki Cypru Północnego,
 • Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową zgodnie z Ustawą nr 6458 (YUKK), uchodźca warunkowy, osoba ubiegająca się o status tymczasowej ochrony, bezpaństwowiec lub ofiara handlu ludźmi korzystająca z procesu wsparcia dla ofiar,
 • Osoba zamieszkująca w Turcji i pozostająca w związku małżeńskim z obywatelem Turcji,
 • Pracownicy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych w Turcji, którzy nie legitymują się immunitetem dyplomatycznym państwa obcego,
 • Osoby, które odniosły sukces na poziomie międzynarodowym w dziedzinie nauki, kultury, sztuki lub sportu,
 • Usługodawcy transgraniczni.
W przypadku cudzoziemców mogą obowiązywać wyjątki dotyczące stosowania art. 7, 9 i 10 Ustawy UIK.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy prawnej, prosimy o skontaktowanie się z naszą kancelarią.